شرکت صنایع نیرو تهویه

تولید کننده الکترو موتورهای دیسکی، فن های آکسیال و سانتریفیوژهای کوپل مستقیم

درباره ماچشم اندازها

چشم اندازها



برنامه ریزی برای بازبینی دوره ای کنترل تولید

ارتقاء کیفیت

افزایش تولیدات

صادرات