شرکت صنایع نیرو تهویه

تولید کننده الکترو موتورهای دیسکی، فن های آکسیال و سانتریفیوژهای کوپل مستقیم

درباره ماالکتروموتورهاي صنایع نیرو تهویه، برطبق نیاز سیستمهاي تهویه طراحی شده اند ، بطوریکه قابلیت کارکرد مداوم وبدون وقفه داشته وجهت محیطهاي مرطوب وگرم تا دماي 70 درجه سانتیگراد کاملاً مناسب می باشند.

سرعت و در نتیجه میزان هوادهی و فشار استاتیک و توان مصرفی این الکتروموتورها ، به سادگی با تغییر ولتاژ ورودي توسط دیمر و یا ترانسفورماتور ، از صفر الی ماکزیمم قابل تنظیم می باشد.